legend

Cawv

Alcohol, beer, liquor, wine.

1. Cawv mov muaj ceem dua cawv txiv hmab = Rice wine is stronger than grape wine. 2. Txhob tsav tsheb thaum qaug cawv = Do not drive under the influence of alcohol.