Nkauj See
1 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech name
Definitions Ib tug hluas nkauj uas nws muaj txujci seev suab thiab ua yeebyam testaw tau zoo
Synonyms:
2 Hmong - English
PronunciationGao-Sheng 

Part of Speech name
Definitions A name or title for a young lady who is skillful in singing and dancing
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Qhov kawg, yog yus rog heev lawm yus kuj tsis zoo nraug, tsis zoo nkauj.
Author/Contributor: Hmong, Jun 10, 2013 5:48 am

Advertisements