hmo ntuj
1 Hmong - English
Pronunciationhmaw ntuut

Part of Speech noun
Definitions at night, night


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Kuv tus aub tsem tsem thaum muaj tub sab tuaj ze kuv lub tsev. 2. Cov aub hauv zos tom tom hmo thaum hmo ntuj vim muaj tub sab.
Example 2 Aub tom tom hmo ntuj = Dogs bark at night.
Example 3 Nag, Nag hmo. Siv uaj ntej txhua zaj lus. Nag kuv pom Hmoob nej peb caug.
Example 4 [1]Hnub hmo kuv pom nws nram khw = The evening before yesterday (last evening) I saw her at the market.
Example 5 1. Xyoo no los ib kob daus loj kawg = this year fell a heavy snow.
2. Nag hmo los ib kob nag = yesterday rain fell one time.
3. Tag kis yuav los pes tsawg kob nag? = Tomorrow, how many times will the rain fall?
Author/Contributor: Hmong, May 07, 2010 3:37 pm

Advertisements