koobmeej
1 Hmong - English
Pronunciationkonb ment

Part of Speech noun
Definitions good reputation, honor


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1
1 Lawv yog neeg tsis muaj koob muaj meej = they are people with no name no dignity.
Example 2 1 Kuv muaj ib lub koob yees duab = I have a camera
2 Nws muaj ib lub koob xoos = He has a binocular
Example 3 Cov koob yees duab yuav tsis muab tso rau hauv chav dej los yog chav txeev cia khoom.
Example 4 [1] Tus hmuv chob tshhab daim tawv = The spear pierced through the skin. [2] Koob chob nws ntiv tes = The needle pokes her finger.
Example 5 1. Nws xuas koob xaws tsho = she uses needle to sew the shirt.
Example 6 1 Tus niam xyav tus txiv lub koob.
2 Tus txiv xyav tus niam lub npe.
Example 7 Cov menyuam xyom txais koob hmoov = the children worship to receive blessing.
Example 8 Nws yog tus tau txais koob hmoov.
Example 9 1. Lub kos teeb koob yees duab = The tripod for camera.
Example 10 [1] Nws chob koob xaws paj ntaub = She thread the needle to make paj ntaub.
Example 11 1 Lub ntsis koob = The tip of the needle.
2 Lub ntsis ntoo = The tip of the tree.
Example 12 1 Nws tsuas khwv koob ncauj xwb = He only earns enough to eat.
Example 13 nto koob nto npe = famous, well-known
Author/Contributor: Hmong, Jul 08, 2010 9:08 pm

Advertisements