loj
1 Hmong - English
Pronunciationlawt

Part of Speech adjective
Definitions big, great, large, severe


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov me nyuam uas muaj qhov tsis taus loj los tseem muaj cuab kav siv tau cov pob nyem.
Example 2 Cov kws kho mob loj me mob coob heev li, thiab cov neeg mob los tseem coob heev thiab.
Example 3 Qhia tus me nyuam kom paub fwm txoj cai, tsoom fwv loj, thiab lwm tus txoj cai thiab tej khoom 4.
Example 4 “Ua Tub Sab Loj” – Xws li nyiag lwm tus nyiaj los yog tej khoom uas raug nqi ntau dua $200.
Example 5 Tus tub rag txuj tau yuam Txoj Cai Kev Rag Txuj txhaum loj heev 2.
Example 6 Thaum kuv loj tuaj lawm, kuv tau mus ncig xyuas cov Hmoob thiab cov Nplog thoob teb puv chaws.
Example 7 Nws mus ntsib cov Mi-os tuaj tos nws kev ntawm ncauj ke ces thiaj muaj sib tua loj.
Example 8 Nws ntsub ntau yuav ua rau mob cov hnyuv loj (Diverticular disaese).
Example 9 Cov mob lino mas muaj teebmeem loj heev cov tuag yeej coob xwb.
Example 10 1. Nws cab nyuj. 2. Lub tsheb loj cab lub tsheb me.
Example 11 Thaum lub caij cog qoob, ntuj los nag loj kawg. Tshab ntuj tim ub, los nag tim no. Cov neeg los nyob hauv tsev nkauj nag. Tus neeg uas nyob nraum zoov ntub nag tag lawm.
Example 12 [1] Ntoo muaj cag loj = Tree has big root.
Example 13 [1] Lub caij ntuj nag dej huam loj = Monsoon season, river grows strong.
[2] Ntuj nag muaj dej nyab tej chaw qis = Rainy season has flood on lowland.
Example 14 [1] Aub caj ntswm loj, aub hnov ntxhiab dua = Dog has bigger nose, dog is more sensitive.
Example 15 [1]Cov neeg kawm ntawv coob dua cov neeg qhia ntawv = The students are more than the teachers. [2]Cov nroog loj mas muaj neeg coob = Big cities have many people.
Example 16 Lub dab dadej loj haum nkaus neeg = the bathtub can fit a person.
Example 17 [1]Daiv loj dua ntab = hornet is bigger than honey bee.
Example 18 1. ncauj loj = big mouth.
2. ncauj hnab = the opening of a bag.
Example 19 1 Lub nkoj loj xa khoom kwm hiavtxwv = The ship transports shipments through the ocean. 2 Lub nkoj me thauj neeg mus nuv ntses = The small boat carries people to go fishing.
Example 20 Cov neeg phob nyiaj loj yeej tseg tsis tau nyiaj = people who spend lots of money cannot save money.
Author/Contributor: Hmong, Jul 26, 2010 3:37 pm

Advertisements