ntsuag
1 Hmong - English
Pronunciationjuagh

Part of Speech noun
Definitions orphan
Examples: 1 Tub ntsuag = Orphan boy.

2 Ntxhais ntsuag = Orphan girl.
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions bamboo shoot, buds, young plants
Examples: 1 ntsuag xyoob = Bamboo shoot.
3 Hmong - English
Part of Speech equivalent
Definitions surviving, living (person), starting new


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Thaum ub, Ntsuag txom txomnyem. Ntsuag mus yuav tau Ntxawm ces neejtsa thiaj li phijcuam txhua yam thiab tuaj tsa Ntsuag thiab Ntxawm lubneej tsheej neeg.
Example 2 1 Tub ntsuag = Orphan boy.
2 Ntxhais ntsuag = Orphan girl.
Example 3 quaj ntsuag qees = crying together qw ntsuag qees = screaming together
Example 4 1 Nws ntshi cov ntsuag xyoob = She strips the bamboo shoot.
Example 5 1 ntsuag xyoob = Bamboo shoot.
Author/Contributor: Hmong, Nov 22, 2010 3:37 pm

Advertisements