tas
1 Hmong - English
Pronunciationtal | tâ | \ ta˧ \ 

Part of Speech adverb
Definitions completed, finished, done, end
2 Hmong - Mong
Part of Speech adverb
Definitions taag


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Kuv yuav hlub koj tas li. Nws tsuas nyeem ntawv tas li xwb.
Example 2 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 3 Tshuaj tua ntshauv yeej tua/ua tsis tau kom cov qe qauj tas.
Example 4 Peb noj, peb zaum tas hnub, peb rov noj ces peb pw xwb.
Example 5 Tsis tas lino xwb, koj mus khiav kuj ua rau koj siv koj cov roj thiab zaubmov.
Example 6 1 Tom qab noj mov tas ces nws mus ua si = After eating a meal it went to play.
Example 7 Pob kws sem tas = The corn has spoiled.
Example 8 Tuscoj hais tas los nws yeej tsis tseev li
Example 9 1 Nws tsom iav tas zog seb nws puas zoo nkauj = She keeps looking at the mirror to see if she is pretty.
Example 10 Lub teeb cig liab pliv vim nws roj yuav tas.
Author/Contributor: Hmong, Jan 03, 2011 10:58 am

Advertisements