txheeb
1 Hmong - English
Pronunciationtxhenb

Part of Speech adjective
Definitions pale, gray, ashen
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions thousandth, 1000
Synonyms:
3 Hmong - Hmong
Part of Speech number
Definitions ib txhiab, ib phav, 1,000
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Thov qhia qhov kev txheeb ze ntawm txhua tus laus neeg rau tus me nyuam kawm ntawv.
Example 2 Tsis txheeb tsis ze, tsuas yog muaj kev cuam tshuam ua ke.
Example 3 Luag mus txheeb xyuas ces luag pom tias cov kwv tij Mi-os sib coj txawv luag cov pej xeem Nplog.
Example 4 Cov dabneeb ces yeej nyob saum thaj lawm, nyob hauv tsev lawm, tabsis dabneeg mas tsawg txuj. Thaum ua neeb ces yuav tau txheev (txheeb) qhuaneeb losyog hu cov qhuaneeb kom nqis chojneeb tuaj. Thaum yuav nqis neeb ces tau xa cov qhuaneeb rovqab thiab tau tiam lawv.
Author/Contributor: Hmong, Feb 21, 2011 4:00 pm

Advertisements