zog
1 Hmong - English
Pronunciationzawgh

Part of Speech noun
Definitions might, strength, energy, force, power
2 Mong - English
Part of Speech noun
Definitions village, town
3 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions labor, labor force


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Kev xa mus rau tej koom haum hauv zej zog kom xwm yeem Txoj cai cov kev tswj fwm: 1.
Example 2 Cov niam txiv/cov tswj fwm yuav tau xyuas lawv cov koom haum roos kev kho mob kom muaj txhua zog.
Example 3 Yuav tsis pub muab tej kev khiav hauj lwm pab hauv zej zog los mus daws tej kev yuam cai.
Example 4 Cov neeg zej zog zoo siab heev.
Example 5 Yam ob yog: tus se tub hluas lub zog.
Example 6 Ces sawv daws thiaj muab cov nyiaj ntawd hu ua tus se txhiv tus tub hluas lub zog.
Example 7 Nws yuav sib zog ntsub thiaj yuav tawm tau ib thooj qhuav me-me tawm los.
Example 8 Noj roj ntau ua rau yus rog vim tias cov roj ntawd muaj zog heev.
Example 9 Tej menyuam meme uas tsis muaj zog nqus mis, leej niam kuj yuav tau tso mis rau hauj fwj rau noj.
Example 10 1. Me ab quaj quaj yuav noj mis. 2. Mos ab pw tsaug zog lawm.
Example 11 [1] Caj dab muaj zog yog lub caj qwb pab = The neck is strong due to the support on the back.
Example 12 [1]Mus kom deb zog = Go farther.
Example 13 1 Pw ib tsig zog = Sleep one time
Example 14 1 Nws tsom iav tas zog seb nws puas zoo nkauj = She keeps looking at the mirror to see if she is pretty.
Example 15 spend money = siv nyiaj spend energy = siv zog spend time = siv sijhawm
Example 16 Nws txhib taws = nws siv zog ua kom tawg
Author/Contributor: Hmong, Feb 26, 2011 1:18 pm

Advertisements