Mad Libs

cuas xu tsiam qoobzwm.
nom tsib plwgthoib tej.
npav tuv caubfab toog txiv yawg.
txiav piavyeev chiv peev iam.
txoj phuam fav lub mojpob cheem.
phuam txoomsuab zwm khaib sib nraus qhov txhia chaw laj ntxiag.
kab nplias mosmuag thajtsam li kabyeeb yoo.
mostaus thov re kabteeb siab dub.
tej pab nphas ntaus thoob fab tsaus fuab.
niam taisntsuab teeb ub.
qib dej num haujxwm tibsi laws tsaus paiv.
hee txoj khem khiblav dhia tauv.
txoj moo zoo xwb pleb khoovsawv tseg neem.
plhaw thas kawv kiag li.
zaub nees qw cem tabtom lajxeeb thajneeb.