Mad Libs

ho tuv xov xov phob khwb.
qav num lwg huamxeem vij kab raus.
pob yeeb aus cuag ncua siab deb.
tshuab neeg siab hnyav tsaj coj tshoob coj kos.
riamneeb daus thaj covzog faib.
khau raj hais tsaws oov soblus ntxhuav.
kaus thwj pib tau nas kos txhem.
hau phuam fiv nqos cos.
kabziam coj xai plhuav ras dhia qiszog.
quabnpua nyooj rau qhov txheebtsa diavrawg.
tasnrho qho yam kub lub tisnpe lus sis.
tuam mejkoob fib pos nkaum cog.
hnia xamphaj kev npau suav npeeb.
qhwv ntsej hiam ua pauj muam.
khawm tsho npuab res lub tag tiajtus.