suab
1 Hmong - English
Pronunciationshuab

Part of Speech noun
Definitions audio, pitch, vocal, tone, sound, voice
Examples: Pojniam lub suab soob hos txivneej lub suab laus = Women's voice is high and men's voice is low.
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions fern
Examples: Koj muab cov kaus suab los kib pebb noj = You take the fern root to fry so we can eat.
3 Hmong - English
Part of Speech verb
Etymology Tone shift from Sua (sweep, touch)
Definitions sweep, touch
Examples: Nws cov plaubhau suab yi pem teb = Her hair sweeps across the ground.
Synonyms:
4 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions conceive, get pregnant
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Niaj yai = suab pib kwvtxhiaj sibtham sibqhia. Ua cas xyoo no = suab pib kwvtxhiaj sibnug.
Example 2 [1] Lub suab phom nrov ua rau nws ceeb nkaus = The sound of gun fire gives him spasm.
Example 3 Cov cuab yeej AEDs muab cia tau hauv cov txeev uas muaj ib lub suab nrov thaum qhib.
Example 4 Lub suab nrov kom txhua tus ras tias muaj kam ceev.
Example 5 lub suab oi
Example 6 [1] Nws ceeb lub suab nthe = She was frighten by the loud scream.
Example 7 Nws lub suab laus
Example 8 [1]Cov suab nrov ua rau kuv taub haus dias daws = The loud sound makes my head aches.
Example 9 1. Lub kauj tooj tshee ua tau suab nrov = the copper coil vibrate to make sound.
2. Lub kauj tooj npab coj thaiv dab = the copper wrist lace is worn to ward off evil.
3. Neeg qaug cawv tswj tsis tau kauj tsheb = drunk people cannot control the steering wheel.
4. Kauj xov tooj no yog hlua fai fab = this copper wire roll is electric cable.
Example 10 ncaum puam suab khawv, tes taw tuag zawv = hais lus puv ncauj tabsis ua tsis tau dabtsi.
Example 11 1. Hluas nkauj nthe, "Ab! Txhob thab kuv mas."
2. Hluas nraug ntxias, "Ad... Tsuas yog tawb me me xwb mas."

Lub suab no feem ntau yog cov txiv neej thiab cov laus siv xwb.
Example 12 Kev muaj rab phom BB los yog rab phom suab; yuav tsum raug rho tawm.
Example 13 It is used to refer oneself or to the person you are talking to as an individual. For example, "Yus yeej tsis paub yav pem suab", as in "One never know the future." When "yus" is used as a subject expressing grief or sadness, it is usually referring to the person who is talking as "I", but when it is used in a heated argument, "yus" usually refers to "you" as "you".
Author/Contributor: Hmong, Mar 16, 2020 12:11 pm

Advertisements