zeej
1 Hmong - English
Pronunciationzent

Part of Speech noun
Definitions human, people
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology Ntawv Suav: 人
Definitions neeg, tibneeg
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov thawj coj yuav tsum ua zoo saib kom txhua tus mej zeej tshiab ncav tau cov ntaub ntawv qhia no.
Example 2 Txhua tus mej zeej yuav tsum tau ib phau uas siv rau tej kev qhia twg.
Example 3 ib tug keeb neeg uas muaj txiaj ntsig rau ib heev neeg los yog ib pawg neeg twg. Vaj Pov yog Hmoob ib tug keeb txwv zeej.
Author/Contributor: Hmong, Dec 31, 2018 1:13 pm

Advertisements